Leveringsvoorwaarden & Disclaimer

Leveringsvoorwaarden

Waterdokter.nl hanteert de De Nieuwe Regeling-2011 (DNR-2011), als leveringsvoorwaarden. De Nieuwe Regeling-2011 is de opvolger van de DNR-2005 en die weer van de RVOI-2001.

DNR-2011 is de door de Orde van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs (ONRI) en de Bond van Nederlandse Archtecten (BNA) als algemeen geaccepteerde standaard voor de branche opgestelde voorwaarden. Voorheen hadden zowel de ONRI (RVOI-2001) als de BNA haar eigen leveringsvoorwaarden. De DNR-2011 is bij de rechtbank in Amsterdam gedeponeerd.
Op verzoek wordt deze toegestuurd, wilt u ze downloaden: KLIK HIER VOOR DE NIEUWE REGELING 2011 (DNR2011)

Waterdokter.nl kent een beperking van de aansprakelijkheid (Artikel 15, DNR-2011):
1 De door de adviseur te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000.
2 In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt bij opdrachten, waarbij de opdrachtgever consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan € 75.000,de te vergoeden schade maximaal € 75.000.

Gezien de voor Waterdokter.nl lastig in te schatten risico’s van OPERATIONS gerelateerd werk, in combinatie met de lastige ‘schuldvraag’, wordt hierop vaak een lagere aansprakelijkheid overeengekomen. Reden hiervoor is mede ingegeven door het feit dat opdrachtgevers het hele project, voor eigen en ingehuurde mensen, zelf hebben verzekerd en niet afhankelijk willen zijn van hun onderaannemers hun ‘papieren’.

RVOI-2001
Waterdokter.nl is ook bekend met de voorlopers van de DNR-2011, te weten de DNR-2005 en de RVOI-2001, maar geeft de voorkeur aan DNR-2011.


Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht rondom de samenstelling van de website van Waterdokter.nl, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Waterdokter.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Waterdokter.nl te kunnen raadplegen is uitgesloten. Waterdokter.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Waterdokter.nl is verkregen.
Waterdokter.nl neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de informatie die wordt aangeboden.

Een bezoeker van Waterdokter.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Waterdokter.nl (ook niet via een eigen netwerk). Deze site bevat mogelijk links naar andere websites. Waterdokter.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.